VEDTEKTER HESTEHOVEN GÅRDSBARNEHAGE A/S 

(med forbehold om endringer) sist revidert 15. februar 2018. 

 

1:EIERFORHOLD 

Barnehagen er privat og eies av Torill Holene Eriksen og Øyvind Eriksen som er medeiere i et aksjeselskap. 

 

2: FORMÅL 

Formålet med barnehagen er å gi barn mulighet til fri og ledet aktivitet i samsvar med andre barn og voksne. Uteaktiviteter skal være prioritert. Det skal legges vekt på kontakt med dyr og natur. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og læringsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 

 

3:SAMARBEIDSUTVALGET 

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg bestående av 2 representanter for foreldre, 1 for de ansatte og begge eiere, i samsvar med barnehageloven. Hvis barnehagen mottar kommunalt tilskudd, kan det i tillegg sitte en representant oppnevnt av kommunen. Representanter velges på foreldremøte/personalmøte  om høsten ved direkte valg. Samarbeidsutvalgsmøter holdes 2  ganger pr. år, eller når minst 2 av medlemmene av samarbeidsutvalget forlanger det. Samarbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst 4 er tilstede. 

 

4:FORELDRERÅD 

Barnehagen skal ha et foreldreråd bestående av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen i samsvar med barnehageloven. Foreldrerådsmøte holdes 2 ganger pr år. Hvis minst 5 foreldre ønsker det, skal det innkalles til ekstra foreldrerådsmøte. 

 

5:TAUSHETSPLIKT 

Enhver som gjennom sitt arbeid i barnehagen får kjennskap til forhold vedrørende barn eller deres hjem har taushetsplikt.  Medlemmer i samarbeidsutvalget skal undertegne taushetserklæring. 

 

 

 

6:OPPTAK 

Det er styrer for barnehagen som har opptaksmyndighet i samarbeid med kommunen, (samordnet opptak). Søknad om plass skjer via Oppvekstportalen. Frist for å søke om barnehageplass kunngjøres offentlig. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. 

Barn som får plass i barnehagen kan gå i barnehagen frem til det skal begynne på skolen.  Ved ønske om endring av plass, eller bytte av barnehage, prøver Hestehoven Gårdsbarnehage i samarbeid med  Skiptvet Kommune å imøtekomme dette så langt som mulig ut ifra ulike hensyn. Barn fra lokalmiljøet, bl. a.  Skiptvet, Spydeberg og Askim kommune kan søke plass i barnehagen. Barnehageåret er fra 15.08. til 14.07. Ved opptak skal det  enkelte barns behov for plass tillegges stor vekt. Hensiktsmessig sammensetning av barnegruppen, med hensyn til alder og kjønn, skal vektlegges. Det tilbys i hovedsak heltidsplasser. Dato for oppstart avtales med barnehagen. Det betales fra oppstarts-dato. 

 

 

Opptaksprioritet: 

*Barn som etter sakkyndig vurdering har nedsatt funksjonsevne. 

*Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester par. 4-12 og 4-4 annet og tredje ledd. 

*Barn med plass i barnehagen har krav på den plassen de har. 

*Femåringer. 

*Barn som trenger ekstra stimulering eller miljøforandring grunnet forhold i hjemmet eller forhold hos barnet selv. Dokumentasjon fra offentlig instans må foreligge. 

*Barn som er bosatt i Skiptvet kommune har fortrinnsrett. 

*Barn med søsken i Barnehagen. 

*Hensiktsmessig sammensetning av barnegruppe , med hensyn til alder og kjønn, skal vektlegges. 

*Når søkere står likt, vektlegges søknadsdato. 

Ved opptak i løpet av året følges i hovedsak ovenstående prioritering, men det skal også tas hensyn til om søknaden kom inn til søknadsfristen for hovedopptak og lang tid på venteliste. Ledige plasser pr. 1. mai kan tilbys søkere for neste barnehageår. 

 

7:OPPSIGELSE 

Gjensidig oppsigelsesfrist er 1 måned. Plass i barnehage sies opp eller reduseres av de foresatte med 1. måneds varsel  pr 1. i hver måned t.o.m. April. Oppsigelse gjøres via Oppvekstportalen. Hvis barnet blir tatt ut av barnehagen etter 1. Mai, må det likevel betales ut barnehageåret. Nye brukere av barnehagen som først har tatt imot plass og senere vil si den opp, må gjøre det senest 1. Juni. Etter det har de foresatte bundet seg til å betale for en måned selv om de ikke ønsker plassen. 

 

8:FORELDREBETALING 

Foreldrebetaling fastsettes av eiere og styrer i henhold til krav fra Kunnskapsdepartementet. Ved flere barn i barnehage gjelder følgende moderasjon: 

Ingen moderasjon på eldste barn i barnehage. 

30% moderasjon på nest eldste barn. 

50% moderasjon på øvrige barn. 

Det gis ikke søskenmoderasjon på mat. 

Betaling for opphold i barnehagen skjer den 20. i hver måned unntatt juli. Manglende betaling  for 2 måneder medfører oppsigelse av plassen med 2 ukers varsel. Når et barn er fraværende p.g.a. sykdom sammenhengende i mer enn 2 uker, reduseres betalingen for hel plass med 1/22 for hver dag barnet er borte. Det må fremlegges søknad og legeattest. 

 

 

9:LEKE OG OPPHOLDSAREAL 

Leke og oppholdsareal inne er fastsatt til 4 kvm per barn over 3 år, og 6 kvm per barn under 3 år. Utendørs har barnehagen adgang til inngjerdet areal på 800 kvm, samt stall, ridebane, jorder og skogsområdet rundt gården. 

 

10:DRIFTEN 

Barnehagens åpningstid er fra kl. 06.45 til kl. 17.00 fra mandag til fredag. Barnehagen er stengt f.o.m 24.des t.o.m.01. januar.  I tillegg onsdag før skjærtorsdag. Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager i året.  Dagene kan utgjøre 1 ferie uke. I løpet av året skal barna ha  5 uker  ferie, som hovedregel 3 uker i skolens sommerferie. Barnehagen er sommerstengt i uke 29 og 30. Dette kan utgjøre 2 uker av ferien. I ferietiden samordnes barnehagetilbudet, og barna kan få tilbudet lokalisert i en annen avdeling. Barnehagen kan være behjelpelig med å formidle kontakt mellom foresatte ved stengt barnehage. 

Foreldrene må melde fra før 1. mai om når barna skal ha sommerferie. Øvrig ferie må meldes 14 dager før ferieuttak for å bli registrert som ferie. 

Det serveres 1 måltid og 2 frukt/ grønnsaker eller yoghurt måltider daglig i barnehagen, frokost medbringes. Betaling for mat og frukt kommer i tillegg til prisen for opphold. 

 

11:HELSEFORHOLD 

Når et barn har begynt i barnehagen,  må foresatte på eget skjema levere egenerklæring om barnets helsetilstand. Barn som er så syke at de ikke kan oppholde seg utendørs, eller som representere en smittefare, må holdes hjemme. 

 

 

12:INTERNKONTROLL 

Barnehagen følger system for internkontroll i h.ht Arbeidsmiljøloven, Forskrift om Miljørettet Helsevern for Barnehager og Skoler m.m. og Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Beredskapsplan ved ulykker, rapporter fra brannøvelser og lignende, skal være tilgjengelig i egen internkontrollperm i barnehagen. Barnehagebarna er forsikret gjennom Private Barnehagers Landsforbund og If ulykkesforsikring.  De foresatte må selv sørge for å hente og bringe sine barn, og har ansvar for dem til og fra barnehagen. 

 

 

13:IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTER. 

Disse vedtektene gjøres gjeldende fra 15.02.2018. Endring av vedtektene foretas av eier etter høringsutkast i foreldrerådet. Endrede vedtekter sendes Hovedutvalg for kultur og oppvekst  til orientering.