VEDTEKTER HESTEHOVEN GÅRDSBARNEHAGE A/S 

(med forbehold om endringer) sist revidert 11.Desember 2019. 

 

1:EIERFORHOLD 

Barnehagen er privat,  og eies av Torill Holene Eriksen og Øyvind Eriksen som er medeiere i et aksjeselskap. 

 

2: FORMÅL 

Formålet med barnehagen er å gi barn mulighet til fri og ledet aktivitet i samsvar med andre barn og voksne. Uteaktiviteter skal være prioritert. Det skal legges vekt på kontakt med dyr og natur. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og læringsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 

 

3:SAMARBEIDSUTVALGET 

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg bestående av 2 representanter for foreldre, 1 for de ansatte og begge eiere, i samsvar med barnehageloven. Hvis barnehagen mottar kommunalt tilskudd, kan det i tillegg sitte en representant oppnevnt av kommunen. Representanter velges på foreldremøte/personalmøte  om høsten ved direkte valg. Samarbeidsutvalgsmøter holdes 2  ganger pr. år, eller når minst 2 av medlemmene av samarbeidsutvalget forlanger det. Samarbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst 4 er tilstede. 

 

4:FORELDRERÅD 

Barnehagen skal ha et foreldreråd bestående av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen i samsvar med barnehageloven. Foreldrerådsmøte holdes 2 ganger pr år. Hvis minst 5 foreldre ønsker det, skal det innkalles til ekstra foreldrerådsmøte. 

 

5:TAUSHETSPLIKT 

Enhver som gjennom sitt arbeid i barnehagen får kjennskap til forhold vedrørende barn eller deres hjem har taushetsplikt.  Medlemmer i samarbeidsutvalget skal undertegne taushetserklæring. 

 

 

 

6:OPPTAK 

Det er styrer og eier av barnehagen som har opptaksmyndighet i samarbeid med kommunen, (samordnet opptak). Søknad om plass skjer via Oppvekstportalen. Frist for å søke barnehageplass kunngjøres offentlig. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.

Barn som går i barnehagen kan beholde plassen frem til det skal begynne på skolen. Ved ønske om endring av plass, eller bytte barnehage, prøver Hestehoven Gårdsbarnehage i samarbeid med Skiptvet Kommune å imøtekomme dette så langt som mulig ut ifra ulike hensyn. Barn fra lokalmiljøet, bl. a. Skiptvet, Indre østfold kommune og Våler kan søke plass i barnehagen.

Barnehageåret er fra 15.08 til 14.08, og det må betales fra barnehageårets start.

Det tilbys i hovedsak heltidsplasser.

Søkere med Hestehoven Gårdsbarnehage som 1. prioritet, tilbys først plass.

Tilbud om plass sendes ut senest 1. April og hovedopptaket avsluttes innen 15. April. 

Henvisning til barnehagelova og forvaltningslova.

Følgende kriterier legges til grunn ved opptak. 

6.1 Barn med nedsatt funksjonsevne etter § 13. Sakkyndig vurdering må foreligge.

6.2 Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenesten§4-12 og 4.4 annet og fjerde ledd.

6.3 Søsken av barn som allerede har plass.

6.4 Hensiktsmessig sammensettning av barnegrupper med hensyn til alder, kjønn og språk.

6.5 Boavstand fra barnehagen der søkere ellers står likt.

 

 

 

 

7:OPPSIGELSE 

Gjensidig oppsigelsesfrist er 1 måned. Plass i barnehage sies opp eller reduseres av de foresatte med 1. måneds varsel  pr 1. i hver måned t.o.m. April. Oppsigelse gjøres via Oppvekstportalen. Hvis barnet blir tatt ut av barnehagen etter 1. Mai, må det likevel betales ut barnehageåret. Nye brukere av barnehagen som først har tatt imot plass og senere vil si den opp, må gjøre det senest 1. Juni. Etter det har de foresatte bundet seg til å betale for en måned selv om de ikke ønsker plassen. 

 

8:FORELDREBETALING 

Betaling for opphold i barnehagen innkreves via Skiptvet Kommune. Det betales for 11mnd pr. år. Juli måned er betalingsfri. Manglende betaling for 2 måneder medfører oppsigelse av plassen.

 

 

 

9:LEKE OG OPPHOLDSAREAL 

Leke og oppholdsareal inne er fastsatt til 4 kvm per barn over 3 år, og 5,4 kvm per barn under 3 år. (barnehagelovens par. 10) Utendørs har barnehagen adgang til inngjerdet areal på 800 kvm, samt stall, ridebane, jorder og skogsområder rundt gården.

 

 

10:DRIFTEN 

Barnehagens åpningstid er fra kl. 06.45 til kl. 17.00 fra mandag til fredag. Barnehagen er stengt f.o.m 24.des t.o.m.01. januar.  I tillegg onsdag før skjærtorsdag. Barnehagen er stengt 5 planleggingsdager i året.  Dagene kan utgjøre 1 ferie uke. I løpet av året skal barna ha  5 uker  ferie, som hovedregel 3 uker i skolens sommerferie. Barnehagen er sommerstengt i uke 29 og 30. Dette kan utgjøre 2 uker av ferien. I ferietiden samordnes barnehagetilbudet, og barna kan få tilbudet lokalisert i en annen avdeling. Barnehagen kan være behjelpelig med å formidle kontakt mellom foresatte ved stengt barnehage. 

Foreldrene må melde fra før 1. mai om når barna skal ha sommerferie. Øvrig ferie må meldes 14 dager før ferieuttak for å bli registrert som ferie. 

Det serveres 1 måltid og 2 frukt/ grønnsaker eller yoghurt måltider daglig i barnehagen, frokost medbringes. Betaling for mat og frukt kommer i tillegg til prisen for opphold. 

 

11:HELSEFORHOLD 

Når et barn har begynt i barnehagen,  må foresatte på eget skjema levere egenerklæring om barnets helsetilstand. Barn som er så syke at de ikke kan oppholde seg utendørs, eller som representere en smittefare, må holdes hjemme. 

 

 

12:INTERNKONTROLL 

Barnehagen følger system for internkontroll i h.ht Arbeidsmiljøloven, Forskrift om Miljørettet Helsevern for Barnehager og Skoler m.m. og Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Beredskapsplan ved ulykker, rapporter fra brannøvelser og lignende, skal være tilgjengelig i egen internkontrollperm i barnehagen. Barnehagebarna er forsikret gjennom Private Barnehagers Landsforbund og If ulykkesforsikring.  De foresatte må selv sørge for å hente og bringe sine barn, og har ansvar for dem til og fra barnehagen. 

 

 

13:IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTER. 

Disse vedtektene gjøres gjeldende fra 11.12.2019. Endring av vedtektene foretas av eier etter høringsutkast i foreldrerådet. Endrede vedtekter sendes Oppvekst avdelingen i Skiptvet kommune til orientering.